FINNKINON VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 

Näitä Finnkino Oy:n (”Finnkino”) verkkopalvelun (myös ”palvelu”) käyttöehtoja (myös ”ehdot”) sovelletaan kaikkiin asiakkaan toimiin verkkopalvelussa ja Finnkinon mobiilisovelluksessa.

Nämä ehdot soveltuvat kaikkiin asiakkaan toimiin palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella asiakas käyttää palvelua. Asiakas saa käyttää palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten Finnkinon verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jokin palvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla.

Ehdot muodostavat sopimuksen asiakkaan ja Finnkinon välillä ja määrittelevät asiakkaan ja Finnkinon palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttämällä palvelua asiakas vakuuttaa tutustuneensa kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä ja palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita (kuten verkkokaupan käyttöehdot ja asiakkuusohjelman ehdot) kaikessa palvelun käytössä.

1 Palveluntarjoaja

Finnkino Oy
Y-tunnus: 0647239-1
Osoite: Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
Puhelin: (09) 131 191

2 Henkilötiedoista

Finnkino käsittelee palvelun välityksellä saatavia, asiakasta koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Finnkinon tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. 

3 Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Finnkino myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä asiakkaalla ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta tai asiakastunnustaan ja/tai salasanaa kolmannelle. 

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. 

Asiakas ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen palveluun.

Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden tai muiden palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin. 

4 Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuu palvelusta

Finnkino pyrkii pitämään palvelun jatkuvasti asiakkaan käytettävissä. Finnkinolla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Finnkino ei myöskään voi taata, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Asiakkaan kannalta olennaisista muutoksista tai katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

Finnkinolla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja tai muita palvelun osia.

Finnkino pyrkii kehittämään ja ylläpitämään korkeaa tietoturvan tasoa verkkopalvelussa. Finnkino vastaa vain oman verkkopalvelunsa sisällöstä. Finnkino ei vastaa verkkosivuillaan olevien linkkien kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä. Finnkino ei myöskään voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien sisällön turvallisuutta tai luottamuksellisuutta.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista.

Palvelu ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on, ja asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Finnkino on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Finnkinolla on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Finnkinolla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa palvelun tai sen osioiden käyttämistä.

Finnkino ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista. Kaikissa tapauksissa Finnkinon vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

5 Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

Finnkinon verkkopalvelussa voi käyttää useimpia palveluita rekisteröitymättömänä asiakkaana. Näytöslippujen ostaminen on mahdollista rekisteröitymättä palveluun; tällöin liput ja kuitin sisältävä ostonvahvistus toimitetaan ostoskorivaiheessa syötettävään sähköpostiosoitteeseen. Näytöslippujen varaaminen, sarjalippuostot sekä mahdolliset muut verkkokaupan palvelut edellyttävät rekisteröitymistä.

Rekisteröityessään asiakas valitsee salasanan ja asiakastunnuksen, joiden avulla hän voi kirjautua palveluun ja luoda asiakasprofiilin. Salasana ja asiakastunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Rekisteröityessään palvelun asiakkaaksi asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Asiakkaan on huolehdittava asiakastunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta. Asiakas on vastuussa kaikesta kyseisellä asiakastunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Jos asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen salasanansa tai asiakastunnuksensa ovat paljastuneet tai niitä käytetään väärin, asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Finnkinoon. Finnkinolla on oikeus jäädyttää tai sulkea asiakkaan tunnukset ja asiakasprofiili.

Asiakas voi liittyä verkkopalvelussa myös Finnkinon asiakkuusohjelmaan, mikä edellyttää asiakkuustilin luomista. Finnkinon asiakkuusohjelmaan ja siihen liittymiseen sovelletaan Finnkinon asiakkuusohjelman ehtoja.

Jos asiakas on toiminut näiden ehtojen, palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Finnkinolla on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa. 

Asiakas on velvollinen korvaamaan Finnkinolle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden ehtojen vastaisesta asiakkaan toiminnasta. Asiakas vapauttaa Finnkinon ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat asiakkaan palvelun käytöstä.

6 Linkit

Palvelu saattaa sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Finnkino ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä, eivätkä ne ole millään lailla Finnkinon hallinnassa. Finnkino ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. 

Käyttäessään ulkopuolisille sivustoille johtavia linkkejä asiakas siirtyy pois palvelusta ja käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Asiakasta kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista. 

Ulkoisen linkin, jonka kautta asiakas pääsee siirtymään tähän palveluun, tulee viitata suoraan palvelun pääsivulle ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Finnkinon maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Finnkinon toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Finnkinon tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit palveluun eivät osoita mitään Finnkinon ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7 Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset, ovat Finnkinon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet, sekä niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Finnkinolle tai sen yhteistyökumppaneille. Finnkino ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8 Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Finnkino pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan suhteessa asiakkaaseen, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että asiakas hyväksyy ehtoihin tehdyt muutokset.

Finnkino voi sisällyttää palveluun ilmoituksia. Finnkino voi myös lähettää asiakkaalle palvelua koskevia ilmoituksia asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Finnkino on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että asiakkaan katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta riippumatta.

9 Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyydet

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

FINNKINON VERKKOKAUPAN KÄYTTÖEHDOT

1 Yleistä

Näitä Finnkino Oy:n ("Finnkino") verkkokaupan käyttöehtoja (myös"ehdot") sovelletaan kaikkiin asiakkaan toimiin Finnkinon verkkopalveluissa ja mobiilisovelluksissa. Nämä ehdot soveltuvat kaikkiin asiakkaan toimiin verkkokaupassa riippumatta siitä, millä päätelaitteella asiakas käyttää palvelua. Asiakas saa käyttää verkkokauppaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Ehdot muodostavat sopimuksen asiakkaan ja Finnkinon välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja Finnkinon verkkokauppaa koskevat oikeudet ja velvollisuudet. 

Tehdessään varauksia tai ostoja verkkokaupassa asiakas vakuuttaa tutustuneensa kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Näiden ehtojen lisäksi asiakkaan ja Finnkinon välillä sovelletaan Finnkinon verkkopalvelun käyttöehtoja. Mikäli näiden ehtojen ja verkkopalvelun ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti verkkopalvelun ehtoja. Jos asiakas on liittynyt Finnkinon asiakkuusohjelmaan, sovelletaan ensisijaisesti Finnkinon asiakkuusohjelman ehtoja.

2 Palveluntarjoaja

Finnkino Oy

Y-tunnus: 0647239-1
Osoite: Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
Puhelin: (09) 131 191

3 Rekisteröityminen

Asiakas voi ostaa lippuja Finnkinon verkkokaupasta rekisteröitymättä verkkokaupan asiakkaaksi. Verkkokauppaan rekisteröidytään luomalla asiakasprofiili, johon voidaan tallentaa lippuja.

Verkkokauppaan rekisteröityessään asiakas antaa sähköpostiosoitteensa, joka toimii asiakkaan käyttäjätunnuksena verkkokaupassa. Asiakkaan tulee lisäksi valita salasana verkkokauppaan rekisteröitymistä varten. Salasana on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen muiden käyttöön on kiellettyä.

Asiakas voi halutessaan liittyä Finnkinon asiakkuusohjelmaan, johon liittymällä asiakas hyötyy Finnkinon tarjoamista alennuksista ja etuuksista sekä kampanjaeduista.

Liittyminen Finnkinon asiakkuusohjelmaan edellyttää liittymissähköpostin lähettämistä ja asiakkuusohjelman asiakkuustilin avaamista. Asiakkuusohjelman asiakkuustili avataan luovuttamalla oma sähköpostiosoite Finnkinolle Finnkinon verkkopalvelusta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

4 Lippujen varaaminen

Verkkokaupassa varatut näytösliput voi lunastaa verkkokaupassa asiakasprofiilista tai teatterin lippukassalla. Lunastusaika päättyy yleensä 45 minuuttia ennen näytöksen alkua. Lunastusajan päättymiseen voi kuitenkin vaikuttaa mm. näytösaika, teatterin aukioloajat tai lippujen ennakkomyynti. Ennakkomyynnistä varatut liput tulee yleensä lunastaa jo 4 vuorokauden kuluessa varauksen tekemisestä. Asiakkaan tulee aina tarkistaa lunastusaika varaustiedoista.

Mikäli näytöksen varauskiintiö on täyttynyt tai varausaika on umpeutunut, lippuja ei voi enää varata. Lisäksi joidenkin elokuvafestivaalien näytöksiin ei voi tehdä varauksia, vaikka lippuja voisikin ostaa verkkokaupasta.

5 Lippujen ostaminen ja lunastaminen

Finnkinon verkkokaupasta voi ostaa e-sarjalippuja, lahjaksi annettavia tulostettavia sarjalippuja, herkkulippuja ja näytöslippuja. Verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat voivat tallentaa liput asiakasprofiiliinsa.

Näytöslippuja voi ostaa kerrallaan 1-15 kpl. Herkku- ja sarjalippuja myydään paketeissa, joiden hinnat, koko ja voimassaoloaika vaihtelevat. Herkku- ja sarjalippujen edullinen hinta perustuu määräalennukseen ja rajoitettuun käyttöaikaan. Vanhentuneita lippuja ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin, eikä niiden voimassaoloaikaa voi pidentää.

Sarjalipuilla voi lunastaa näytöslippuja verkkokaupasta, lippuautomaateilla tai lippukassalla. Vanhenevalla sarjalipulla voi maksaa myös voimassaoloajan päättymisen jälkeisiä näytöksiä, kunhan liput lunastetaan ennen voimassaoloajan päättymistä.

Herkkuliput voi käyttää teatterin herkkumyymälässä. Vanhentuvalla herkkulipulla ei voi ostaa uutta herkkulippua verkkokaupasta.

Kaikki näytösliput tarkistetaan ennen elokuvasaliin menoa. Tarkistettava lippu voi olla lippukassalla tai -automaatilla tulostettu näytöslippu, itse tulostettu näytöslippu tai matkapuhelimen näytöltä tarkistettava mobiililippu. Väärinkäytösten estämiseksi edellä mainituista lipuista otettu kuva ei kelpaa tarkistuksessa salin ovella.

6 Maksutavat

Verkkokaupassa voi maksaa verkkopankkitunnuksilla, yleisimmillä maksukorteilla, Finnair Plus -pisteillä, Finnkinon paperisilla sarjalipuilla sekä sähköisillä e-sarjalipuilla. Käytössä olevat verkkopankit ovat Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Osuuspankki, S-Pankki ja Ålandsbanken. Maksukorteista verkkokaupassa hyväksytään MasterCard, Visa ja Visa Electron.

Verkkopankki- ja maksukorttiveloitukset tapahtuvat Netaxept -maksupalvelussa. Maksut, joissa käytetään kokonaan tai osittain Finnair Plus –pisteitä, tapahtuvat Finnairin maksupalvelussa. Finnkino ei vastaa tietoliikennehäiriöistä tai maksuliikennekumppanien järjestelmähäiriöistä johtuvista palvelukatkoksista. Mikäli maksutapahtumassa tai lipputoimituksessa ilmenee ongelmia, täytä verkkokaupan virheilmoitus lomake. Mikäli virhe ilmenee Finnair Plus -pisteillä maksettaessa, ota yhteyttä suoraan Finnairin asiakaspalveluun finnair.plus@finnair.fi.

7 Peruutukset

Lippuvarauksen voi peruuttaa lunastusajan puitteissa kirjautumalla sisään verkkokaupan asiakasprofiiliin. Lähtökohtaisesti maksetuilla lipuilla ei ole peruutusoikeutta, koska osto kohdistuu määrättynä ajankohtana tapahtuvaan vapaa-ajan palveluun.

Esteen sattuessa jo lunastetut näytösliput voi käydä vaihtamassa toisiin minkä tahansa Finnkinon teatterin lippukassalla viimeistään tunti ennen näytöksen alkua.

Finnkinon asiakaspalvelu auttaa sähköpostissa, somessa ja chatissa myös lippujen peruutukseen liittyvissä asioissa.

8 Alennukset ja etuudet

Asiakkaalle myönnettävät alennukset ja etuudet määräytyvät asiakkuustilille merkittyjen tietojen perusteella asiakkuusohjelman ehtojen mukaisesti.

9 Pyörätuolipaikat

Kaikissa Finnkinon teatterisaleissa on rajallinen määrä pyörätuolipaikkoja. Pyörätuolipaikkaliput kannattaa varata tai ostaa etukäteen mm. rajallisen paikkamäärän ja mahdollisten järjestelyjen tarpeen vuoksi. Varauksen voi tehdä puhelimitse, teatterin kassalta tai verkkokaupasta, josta lippuja voi myös ostaa.

Avustajan ilmaislipun voi varata pyörätuolipaikkalipun lisäksi avustajalle käyttäen lippukategoriaa ”Normaali”. Lunastettaessa varausta lippukassalta lipunmyyjä muuttaa avustajan lipun ilmaislipuksi. Verkkokaupasta ei ole mahdollista hankkia ilmaislippua.

10 Virhetilanteet

Verkkokaupan virhetilanteet johtuvat yleisimmin siitä, ettei lipunmyyntijärjestelmä saa vahvistusta verkkopankissa suoritetusta maksusta. Tyypillisiä syitä epäonnistuneeseen lipputoimitukseen ovat esimerkiksi maksamiseen varatun ajan (15 min.) ylittyminen sekä yhteyden katkeaminen ennen selaimen palaamista Finnkinon verkkopalveluun.

Verkkopankki- ja maksukorttiveloitukset tapahtuvat Netaxept-maksupalvelussa. Maksut, joissa käytetään kokonaan tai osittain Finnair Plus -pisteitä, tapahtuvat Finnairin maksupalvelussa. Finnkino ei vastaa tietoliikennehäiriöistä tai maksuliikennekumppaniensa järjestelmähäiriöistä johtuvista palvelukatkoksista. Mikäli maksutapahtumassa tai lipputoimituksessa ilmenee ongelmia, asiakkaan tulee täyttää verkkokaupan virheilmoituslomake. Mikäli virhe ilmenee Finnair Plus -pisteillä maksettaessa, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä suoraan Finnairin asiakaspalveluun finnair.plus@finnair.fi.

Mikäli oston vahvistussivu ei aukea lippujen maksamisen jälkeen tai maksamisen jälkeen ilmestyy virheilmoitus, kannattaa tarkistaa asiakasprofiilista, onko osto onnistunut. Onnistuneen pääsylippuoston tiedot näkyvät asiakasprofiilin Lippuostot -kohdassa. Ostettaessa tulostettavia sarja- tai herkkulippuja liput lähetetään myös sähköpostilla pdf-liitteinä. Mikäli maksettu osto ei näy asiakasprofiilissa eikä sähköpostiin ole tullut oston vahvistusviestiä, osto on todennäköisesti peruuntunut. Tällaisessa tapauksessa asiakkaan kannattaa tehdä osto uudestaan ja pyytää hyvitystä alkuperäiselle veloitukselle seuraavasti:

  • Asiakas täyttää Verkko-oston virheilmoitus -lomake. Lomakkeen tiedot lähetetään Finnkinon asiakaspalvelun käsiteltäväksi.
  • Asiakas ostaa liput uudestaan.
  • Hyvitys maksetaan noin viikon kuluessa hyvityspyynnön vastaanottamisesta.

Luottokorttiveloitukset hyvitetään suoraan luottokortille.

11 Virheosto

Mikäli näytöksen valinnassa on sattunut virhe ja liput on ostettu väärään näytökseen, voi liput vaihtaa veloituksetta uusiin minkä tahansa Finnkinon teatterin lippukassalla ennen sen näytöksen alkua, johon liput on virheellisesti ostettu. Jälkikäteen lippuja ei voi vaihtaa, eikä Finnkino hyvitä käyttämättä jääneitä lippuja.

Virheellisesti ostettuja e-sarjalippuja ei muuteta tulostettaviksi sarjalipuiksi eikä toisinpäin.