Päivitetty 5.2.2020

Finnkinon verkkopalvelun ja asiakasohjelman ehdot

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Finnkino Oy:n (jäljempänä "Finnkino") Finnkino Lab -asiakasohjelmaan ja asiakkaan toimiin Finnkinon verkkopalvelussa ("palvelu") ja Finnkinon mobiilisovelluksessa. Rekisteröityessään verkkopalveluun asiakas liittyy samalla Finnkino Lab -asiakasohjelmaan. Sopimus asiakkaan ja Finnkinon välillä syntyy, kun asiakas on hyväksynyt nämä ehdot ja liittyy Finnkino Labiin kohdassa 2 kuvatulla tavalla. Finnkino Labin jäsenyys on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota näiden ehtojen mukaisesti.

Liittymällä Finnkino Labiin asiakas hyväksyy nämä ehdot ja tulee informoiduksi asiakkuuteen sisältyvistä eduista, ominaisuuksista, sisällöistä ja viestinnästä.

Finnkino kehottaa asiakkaita tutustumaan ehtoihin huolellisesti. Mikäli näiden ehtojen ja muiden ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan Finnkino Labiin ensisijaisesti näitä ehtoja.

Finnkinolla on oikeus päättää, mitä palvelukanavia se tarjoaa.

2. Liittyminen Finnkino Labiin ja asiakastiedot

Verkkopalveluun rekisteröityessään asiakas liittyy myös Finnkinon asiakasohjelmaan, Finnkino Labiin, mikä edellyttää asiakastilin luomista. Finnkino Labiin voi liittyä kuka tahansa yli 15-vuotias henkilö (kuluttaja), jolla on toimiva sähköpostiosoite. Finnkino Labiin voi liittyä Finnkinon verkkosivuilla. Finnkino Labiin liittyminen edellyttää asiakastilin luomista.

Finnkino pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä liittymisen.

Asiakkaan tulee antaa kaikki liittymisen yhteydessä kysytyt tiedot oikeina ja ajantasaisina. Jos asiakkaan tiedot myöhemmin muuttuvat, asiakkaan tulee päivittää tietonsa asiakastililleen. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Finnkino Lab -ohjelma on maksuton, mutta siihen voi sisältyä maksullisia osioita tai palveluita.

3. Finnkinon verkkopalvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Finnkino myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä asiakkaalla ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta tai asiakastunnustaan ja/tai salasanaa kolmannelle.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Asiakas ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen palveluun.

Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden tai muiden palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

4. Finnkinon tehtävät ja vastuu verkkopalvelusta

Finnkino pyrkii pitämään palvelun jatkuvasti asiakkaan käytettävissä. Finnkinolla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Finnkino ei myöskään voi taata, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Asiakkaan kannalta olennaisista muutoksista tai katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

Finnkinolla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja tai muita palvelun osia.
Finnkino pyrkii kehittämään ja ylläpitämään korkeaa tietoturvan tasoa verkkopalvelussa. Finnkino vastaa vain oman verkkopalvelunsa sisällöstä. Finnkino ei vastaa verkkosivuillaan olevien linkkien kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien palveluiden sisällöstä. Finnkino ei myöskään voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien sisällön turvallisuutta tai luottamuksellisuutta.
Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista.

Palvelu ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on, ja asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Finnkino on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan palvelua tai sen sisältöä. Finnkinolla on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Finnkinolla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa palvelun tai sen osioiden käyttämistä. Finnkino ilmoittaa asiakkaille olennaisista muutoksista viimeistään yhtä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle palvelussa tai sähköpostitse.

Finnkino vastaa asiakkaalle palvelun käytöstä aiheutuvista vahingoista lain edellyttämällä tavalla.

5. Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

Finnkinon verkkopalvelussa voi käyttää palveluita myös rekisteröitymättömänä asiakkaana. Näytöslippujen ja tulostettavien sarjalippujen ostaminen on mahdollista rekisteröitymättä Finnkino Lab -asiakasohjelmaan; tällöin liput / sarjaliput ja kuitin sisältävä ostonvahvistus toimitetaan ostoskorivaiheessa syötettävään sähköpostiosoitteeseen. Näytöslippujen varaaminen, e-sarjalippuostot sekä mahdolliset muut verkkokaupan palvelut edellyttävät rekisteröitymistä.

Rekisteröityessään asiakas valitsee salasanan ja asiakastunnuksen, joiden avulla hän voi kirjautua palveluun ja luoda asiakasprofiilin ja asiakastilin. Salasana ja asiakastunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Rekisteröityessään palvelun asiakkaaksi, asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Asiakkaan on huolehdittava asiakastunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta. Asiakas on vastuussa kaikesta kyseisellä asiakastunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Jos asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen salasanansa tai asiakastunnuksensa ovat paljastuneet tai niitä käytetään väärin, asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Finnkinoon. Finnkinolla on oikeus jäädyttää tai sulkea asiakkaan tunnukset ja asiakasprofiili.

Jos asiakas on toiminut näiden ehtojen, palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Finnkinolla on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Finnkinolle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden ehtojen vastaisesta asiakkaan toiminnasta.

6. Linkit

Verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Finnkino ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä, eivätkä ne ole millään lailla Finnkinon hallinnassa. Finnkino ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Käyttäessään ulkopuolisille sivustoille johtavia linkkejä asiakas siirtyy pois palvelusta ja käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Asiakasta kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista.

Ulkoisen linkin, jonka kautta asiakas pääsee siirtymään tähän palveluun, tulee viitata suoraan palvelun pääsivulle ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Finnkinon maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Finnkinon toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Finnkinon tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit palveluun eivät osoita mitään Finnkinon ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset, ovat Finnkinon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet, sekä niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Finnkinolle tai sen yhteistyökumppaneille. Finnkino ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. Edut ja alennukset

Asiakas voi hankkia elokuvalippuja joko Finnkinon Lab -asiakastilin kautta, Finnkinon mobiilisovelluksen kautta tai Finnkinon toimipisteestä. Asiakas saa asiakastyyppinsä mukaiset alennukset sekä Finnkino Labin yleiset edut ja alennukset asiakastililleen. Asiakkaan oikeus etuihin tai alennuksiin myönnetään asiakastilille toimitettujen personoitujen koodien perusteella Finnkinon verkkokaupassa tai Finnkinon toimipisteissä.

Finnkino voi tarjota Finnkino Labin kautta myös kampanjaluonteisia muita etuja ja alennuksia Finnkinon yleisten etujen ja alennuksien lisäksi. Finnkino voi tarjota Finnkino Labiin liittyneille henkilöille myös tapahtumia ja palveluita sekä Finnkinon yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja tai muita sisältöjä.

9. Finnkino Labin asiakasviestintä

Finnkino voi lähettää Finnkino Labiin liittyneille henkilöille asiakasviestintää. Asiakasviestintä tapahtuu pääasiassa sähköpostin välityksellä. Viestintää voidaan lähettää myös mobiilisovelluksen, verkkopalvelun ja tekstiviestien välityksellä. Asiakasviestintää voi olla Finnkinon palveluista tai niiden muutoksista tiedottaminen. Finnkino Labin jäsen voi erikseen tilata suoramarkkinointia, jolloin Finnkino voi lähettää leffatietoa ja tarjouksia. 

10. Markkinointiarpajaiset

Avatessaan Finnkino Lab -asiakastilin asiakas osallistuu samalla arpajaisiin, joissa arvotaan sarjalippuja, elokuvalippuja, lippuja Finnkinon elokuvanäytöksiin tai tuotepaketteja.

Finnkino toimii arpajaisten järjestäjänä. Arpajaisia järjestetään jatkuvasti ja asiakas on niissä mukana automaattisesti niin kauan, kun hän on Finnkino Lab -asiakasohjelman jäsen.

Finnkino ottaa yhteyttä palkintojen voittajiin sähköpostitse tai puhelimitse. Palkinnot toimitetaan voittajan sähköpostiosoitteeseen. Voittajan nimi voidaan julkaista käyttämällä etunimeä ja sukunimen ensimmäistä kirjainta, mikäli voittaja ei erikseen tätä kiellä.

Arvonnan järjestäjä on oikeutettu muuttamaan sääntöjä kampanjan aikana.

Mikäli on aihetta epäillä väärinkäytöstä, asia selvitetään ennen palkinnon luovuttamista.

11. Henkilötietojen käsittely

Finnkino käsittelee Finnkino Labiin liittyneiden asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja Finnkinolla -ohjeistuksessa kuvatuin tavoin. Asiakasohjelmasta kertyviä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi, Finnkinon toimintojen analysointiin sekä Finnkino Labiin liittyneille henkilöille tarjottavien etujen ja tarjousten kehittämiseksi ja kohdentamiseksi.

Finnkino voi käsitellä sijaintitietoja sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi ja kohdennettujen tarjousten esittämiseksi, edellyttäen, että asiakas on antanut suostumuksen sijaintitietojen hyödyntämiseen.

Finnkino pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja tietojen laittomalta käsittelyltä.

12. Ehtojen muuttaminen ja Finnkino Labin irtisanominen

Finnkino pidättää oikeuden muuttaa Finnkino Labin sisältöä ja ehtoja sekä oikeuden lopettaa asiakasohjelma. Olennaisista muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on luettavissa Finnkinon verkkokaupassa tai mobiilisovelluksessa taikka lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakas voi irtisanoa Finnkino Labin jäsenyyden päättymään ilmoittamalla siitä Finnkinon asiakaspalveluun osoitteeseen [email protected]. Finnkino voi puolestaan irtisanoa Finnkino Labin jäsenyyden yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli asiakas väärinkäyttää Finnkino Labiin liittyviä palveluita tai syyllistyy muutoin näiden ehtojen tai tiettyjä etuja tai sisältöjä koskevien mahdollisten erityisten ehtojen rikkomiseen, Finnkinolla on oikeus ilman ennakkovaroitusta irtisanoa jäsenyys välittömästi.

13. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyydet

Finnkino Labiin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovinnolliseen ratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.