Uppdaterad 5.2.2020

Villkor för Finnkino-webbtjänsten och kundprogrammet

1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas på Finnkino Oy:s (senare "Finnkino") kundprogram Finnkino Lab och kundens förehavanden i Finnkinos webbtjänst (”tjänsten”) samt Finnkinos mobilapp. När kunden registrerar sig i webbtjänsten, ansluter hen sig samtidigt automatiskt till kundprogrammet Finnkino Lab. Ett avtal bildas mellan kunden och Finnkino då kunden godkänt dessa villkor och går med i Finnkino Lab på det sätt som beskrivs i punkt 2. Medlemskapet i Finnkino Lab gäller tills vidare om det inte sägs upp i enlighet med dessa villkor.

Genom att gå med i Finnkino Lab samtycker kunden till dessa villkor och blir informerad om fördelarna, funktionerna, innehållet och kommunikationen som ingår i medlemskapet.

Finnkino uppmanar sina kunder att bekanta sig med villkoren omsorgsfullt. Om det förekommer motsägelser mellan dessa villkor och övriga villkor, tillämpas i första hand dessa villkor på Finnkino Lab.

Finnkino har rätt att besluta vilka servicekanaler som erbjuds.

2. Gå med i Finnkino Lab och kunduppgifter

Vid registrering i webbtjänsten ansluter sig kunden även till Finnkinos kundprogram Finnkino Lab, vilket förutsätter att ett kundkonto skapas. Till Finnkino Lab kan vem som helst som är äldre än 15 år (en konsument) och har en fungerande e-postadress ansluta sig. Man kan ansluta sig till Finnkino Lab på Finnkinos webbplats. Att gå med i Finnkino Lab kräver att du skapar ett kundkonto.

Finnkino förbehåller sig rätten att godkänna eller icke godkänna att en person ansluter sig.

Kunden ska ge alla riktiga och aktuella uppgifter som begärs då kunden ansluter sig. Om kundens uppgifter senare ändras, måste kunden uppdatera sitt kundkonto. Att ange oriktiga uppgifter är förbjudet och kan leda till följder.

Kundprogrammet Finnkino Lab är avgiftsfritt, men det kan innehålla avgiftsbelagda delar eller tjänster.

3. Rättigheter och begränsningar förknippade med användningen av Finnkinos webbtjänst

Finnkino beviljar kunden en i dessa villkor fastställd, avgränsad, annullerbar och personlig rätt, men inte ensamrätt att använda tjänsten och innehållet i den enbart i enlighet med dessa villkor samt de villkor och anvisningar som eventuellt ges separat i tjänsten. Kunden har rätt att använda tjänsten och dess innehåll enbart för kundens eget icke-kommersiella bruk, och kunden har inte rätt att överföra användningsrätten till tjänsten eller sitt användarnamn och/eller lösenord till en tredje part.

Kunden får inte redigera eller kopiera tjänsten eller dess innehåll eller delar av det. Kunden har inte rätt dela, sprida, förmedla, visa offentligt eller på annat sätt ge publiken åtkomst till tjänsten eller dess innehåll, befintligt eller redigerat, om det inte i dessa villkor ges uttrycklig tillåtelse.

Kunden får inte avbryta eller försöka avbryta eller på annat sätt störa eller försöka störa tjänstens funktion eller andra användares möjlighet att använda tjänsten på något sätt. Förbjudna funktioner är till exempel att i tjänsten placera material som innehåller tidsinställda störningsprogram, virus eller andra delar som kan påverka tjänstens programmässiga struktur. 

Kunden får inte använda tjänsten i strid med dessa villkor eller övriga villkor som framförs i tjänsten, lagen eller god sed.

4. Finnkinos uppgifter och ansvar gällande webbtjänsten

Finnkino strävar efter att kunderna har ständig tillgång till tjänsten. Finnkino har dock rätt att ta tjänsten eller delar av den tillfälligt ur bruk på grund av service, installation av utrustning, allmän ordning och säkerhet, för stor belastning i systemet eller en annan tvingande orsak. Finnkino kan inte heller garantera att kunden har tillgång till tjänsten utan avbrott, i rätt tid eller utan fel. Om för kunden väsentliga ändringar eller avbrott strävar man efter att informera i förväg.

Finnkino har dessutom rätt att förbättra och på alla sätt ändra innehållet i tjänsten och dess struktur, produkt- och databasutbudet, program, utrustning, innehåll i manualer och övrig dokumentation, betjäningstider och övriga delar i tjänsten.

Finnkino strävar efter att utveckla och hålla en hög nivå på informationssäkerheten i webbtjänsten. Finnkino svarar enbart för innehållet i sin egen webbtjänst. Finnkino svarar inte för innehållet i en tredje parts tjänster som är tillgängligt via länkarna på Finnkinos webbplats. Finnkino kan inte heller garantera säkerheten eller sekretessen i meddelanden som sänds via ett öppet informationsnät.

Tjänsten är inte nödvändigtvis tillgänglig i alla länder och den kan vara tillgänglig bara på vissa språk. Tjänsten, dess funktion eller vissa egenskaper kan vara beroende av kompatibiliteten hos den använda utrustningen, telekommunikationen och formaten på innehållet.

Tjänsten och dess innehåll levereras som de är och kunden använder tjänsten på eget ansvar. Finnkino har rätt att när som helst ändra eller redigera tjänsten eller dess innehåll. Finnkino har således rätt att bland annat ändra eller redigera i tjänsten beskrivna produkter eller priser, lägga till eller radera delar i tjänsten samt ändra de avgiftsfria delarna i tjänsten till avgiftsbelagda eller tvärtom. Finnkino har också rätt att när som helst avbryta eller lägga ned tjänsten, dess innehåll eller vilken del som helst, helt eller begränsa användningen av tjänsten eller dess delar. Finnkino informerar kunderna om eventuella väsentliga ändringar senast en månad innan ändringen träder i kraft. Ändringarna meddelas kunden via tjänsten eller per e-post.

Finnkino är ansvarig gentemot kunden för skador som uppstår till följd av användningen av tjänsten på det sätt som lagen förutsätter.

5. Kundens ansvar och skyldigheter

På Finnkinos webbplats kan de flesta tjänster även användas som oregistrerad kund. Biljetter till visningarna och utskrivbara seriebiljetter kan köpas utan att registrera sig i Finnkino Lab. I dessa fall levereras biljetterna/seriebiljetterna och en orderbekräftelse innehållande ett kvitto till den e-postadress som anges i varukorgsskedet. Biljettbokningar, köp av e-seriebiljetter samt eventuella övriga tjänster på webbplatsen kräver registrering.

Vid registreringen väljer kunden ett lösenord och användarnamn, med vilka hen kan logga in i tjänsten och skapa en kundprofil och ett kundkonto. Lösenordet och användarnamnet är personliga, och de får inte överlåtas till en tredje part. Vid registrering som kund i tjänsten ska kunden ge sina riktiga uppgifter på begäran. Att ange oriktiga uppgifter är förbjudet och kan leda till följder.

Kunden ska vara omsorgsfull med förvaring och sekretess gällande sitt användarnamn och lösenord. Kunden har ansvar för all användning med det aktuella användarnamnet och lösenordet. Om kunden upptäcker eller misstänker att lösenordet eller användarnamnet uppdagats eller används fel ska kunden omedelbart kontakta Finnkino. Finnkino har rätt att stoppa eller stänga kundens användarkoder och kundprofilen.

Om kunden har agerat i strid med dessa villkor, villkor som anges separat i tjänsten eller anvisningar, lagen eller god praxis, har Finnkino rätt att förhindra kundens åtkomst till tjänsten och förbjuda fortsatt användning av tjänsten.

Kunden är skyldig att ersätta Finnkino och/eller en tredje part för en skada som är en följd av att kunden agerat mot lagen, myndighetsbestämmelser och anvisningar eller dessa villkor.

6. Länkar

Webbtjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av en tredje part. Finnkino övervakar eller kontrollerar inte innehållet på länkade webbplatser och Finnkino har ingen kontroll över dessa. Finnkino ansvarar inte för innehållet, riktigheten, tillförlitligheten eller informationssäkerheten på länkade webbsidor.

Då länkar till externa webbsidor används förflyttas kunden bort från tjänsten och använder de länkade webbsidorna på eget ansvar. Kunden uppmanas bekanta sig omsorgsfullt med användningsvillkoren och anvisningarna på den länkade webbsidan innan webbplatsen i fråga börjar användas.

En extern länk, via vilken kunden kan förflyttas till denna tjänst, ska leda direkt till huvudsidan i tjänsten och öppnas i ett eget webbläsarfönster och inte på den länkade sidan. Länkens utseende, placering och övriga egenskaper får inte skada Finnkinos rykte eller goodwillvärdet på dess varumärken eller ge ett felaktigt intryck av att den part som länkar eller dess tjänster eller produkter skulle ha något att göra med Finnkino eller sponsras av Finnkino. Länken får inte heller innehålla Finnkinos varumärken i grafisk form.

Tjänstens länkar till externa webbplatser och externa länkar till tjänsten visar inte på något förhållande mellan Finnkino och den tredje part som länkar eller länkas.

7. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess innehåll, som text, bilder, produktinformation, varumärken och logotyper är Finnkinos eller dess samarbetspartners egendom, som är skyddad med upphovsrättigheter och internationella upphovsrättsavtal samt övriga lagstiftning och registreringar som gäller immateriella rättigheter.

Alla immateriella rättigheter som gäller tjänsten och dess innehåll, såsom upphovsrätt, registrerade och oregistrerade varumärkes- och modellrättigheter, domännamn, patent, databasrättigheter samt affärshemligheter, samt goodwillvärdet som följer på användning av dessa hör till Finnkino eller dess samarbetspartner. Finnkino ger inte kunden direkta eller indirekta rättigheter till immateriella rättigheter.

8. Förmåner och rabatter

Kunden kan skaffa biobiljetter antingen via Finnkino Lab-kundkontot, Finnkinos mobilapp eller Finnkinos verksamhetsställen. Kunden får rabatter enligt sin kundtyp samt Finnkino Labs allmänna förmåner och rabatter på sitt kundkonto. Kunden ges rätt till förmåner eller rabatter i Finnkinos webbutik eller vid Finnkinos verksamhetsställen med individuella koder som levereras till kundkontot.

Via Finnkino Lab kan Finnkino utöver allmänna förmåner och rabatter även erbjuda andra förmåner och rabatter av kampanjnatur. Finnkino kan erbjuda personer som anslutit sig till Finnkino Lab också evenemang och tjänster samt förmåner och övrigt innehåll som Finnkinos samarbetspartner erbjuder.

9. Finnkino Labs kundkommunikation

Finnkino kan skicka kundkommunikation till personer som anslutit sig till Finnkino Lab. Kommunikation sänds i huvudsak via e-post. Kommunikation kan sändas också via mobilappen, webtjänsten och sms. Kundkommunikation är t.ex. kommunikation angående tjänster och förändringar. 

10. Marknadsföringsutlottning

När kunden öppnar ett Finnkino Lab-kundkonto, deltar hen samtidigt i utlottningar där man lottar ut seriebiljetter, biobiljetter, biljetter till Finnkinos biovisningar eller produktpaket.

Finnkino agerar som lotteriarrangör. Utlottningar anordnas fortlöpande och kunden är automatiskt med i dem så länge som hen är medlem i kundprogrammet Finnkino Lab.

Finnkino kontaktar vinnarna via e-post eller per telefon. Vinsterna levereras till vinnarens e-postadress. Vinnarens namn kan publiceras med förnamn och första bokstaven i efternamnet, såvida vinnaren inte separat förbjuder detta.

Lotteriarrangören har rätt att ändra reglerna under kampanjens gång.

I händelse av att man misstänker missbruk, ska saken utredas innan vinsten överlämnas.

11. Behandling av personuppgifter

Finnkino behandlar de till Finnkino Lab anslutna kundernas personuppgifter i enlighet med rättigheterna och skyldigheterna i gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i anvisningen Dataskydd hos Finnkino. Uppgifterna som insamlas via kundprogrammet används för att sköta och utveckla kundrelationen, för att analysera Finnkinos verksamhet samt för att utveckla och rikta de förmåner och erbjudanden som erbjuds dem som anslutit sig till Finnkino Lab.

Finnkino kan hantera lägesdata för att erbjuda lägesbaserade tjänster och för att framföra riktade erbjudanden under förutsättning att kunden gett sin tillåtelse att nyttja lägesdata.

12. Ändring av villkoren och uppsägning av Finnkino Lab

Finnkino förbehåller sig rätten att ändra innehållet och villkoren i kundprogrammet samt rätten att avsluta kundprogrammet. Man strävar efter att meddela väsentliga ändringar i god tid, senast två (2) veckor innan ändringen börjar gälla. Meddelandet anses vara levererat på erforderligt sätt då det finns att läsa i Finnkinos webbutik eller mobilapp eller då det har skickats till den e-postadress som kunden har uppgivit.

Kunden kan säga upp sitt medlemskap i Finnkino Lab genom att meddela det till Finnkinos kundtjänst på asiakaspalvelu@finnkino.fi. Finnkino kan i sin tur säga upp ett Finnkino Lab-medlemskap med en (1) månads uppsägningstid. Om kunden missbrukar tjänsterna som ingår i Finnkino Lab eller på annat sätt gör sig skyldig till brott mot dessa villkor eller mot eventuella specialvillkor som gäller speciella förmåner eller innehåll, har Finnkino rätt att utan föregående meddelande säga upp kundrelationen med omedelbar verkan.

13. Tillämplig lagstiftning och meningsskiljaktigheter

På Finnkino Lab och på dessa villkor tillämpas Finlands lag, med undantag för dess lagvalsregler.

Parterna strävar efter att i första hand avgöra meningsskiljaktigheter via förhandlingar. Om samförstånd inte nås, avgörs meningsskiljaktigheterna i Helsingfors tingsrätt i Finland. En kund kan hänskjuta en meningsskiljaktighet också till en behörig tingsrätt som bestäms enligt hemorten eller till konsumenttvistenämnden för avgörande.