Finnkinon verkkopalvelun käyttöehdot

Näitä Finnkino Oy:n (”Finnkino”) verkkopalvelun (myös ”palvelu”) käyttöehtoja (myös ”ehdot”) sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin verkkopalvelussa ja Finnkinon mobiilisovelluksessa.

Nämä ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella käyttäjä käyttää palvelua. Käyttäjä saa käyttää palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jokin palvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Finnkinon välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Finnkinon palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Käyttäessään palvelua käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä ja palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita kaikessa palvelun käytössä.

1 Palveluntarjoaja

Finnkino Oy
Y-tunnus: 0647239-1
Osoite: Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
Puhelin: (09) 131 191
Faksi: (09) 853 2183

2 Henkilötiedoista

Finnkino käsittelee palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Finnkinon asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. 

3 Evästeet

Käytämme sivustoillamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle palvelun välityksellä.

Evästeiden avulla kerätään tietoja mm. kävijöiden käyttämistä päätelaitteista ja käyttäytymisestä palvelussa, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä palvelun osiota käyttäjä on selannut. Näitä tietoja käytetään mm. verkkopalvelun käytettävyyden kehittämiseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Käyttäjä voi myös halutessaan poistaa jo tallentuneet evästeet. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

4 Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Finnkino myöntää käyttäjälle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä käyttäjällä ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta tai käyttäjän käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa kolmannelle. 

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. 

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua näiden tai muiden palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin. 

5 Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuu palvelusta

Finnkino pyrkii pitämään palvelun jatkuvasti käyttäjän käytettävissä. Finnkinolla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Finnkino ei myöskään voi taata, että palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista tai katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

Finnkinolla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja tai muita palvelun osia.

Palvelussa on huomioitu korkea turvataso. Finnkino ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Finnkino ei myöskään vastaa käyttäjän palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. 

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Palvelu ja sen sisältö toimitetaan sellaisena kuin se on ja käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Finnkino on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Finnkinolla on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Finnkinolla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa palvelun tai sen osioiden käyttämistä.

Finnkino ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista. Kaikissa tapauksissa Finnkinon vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

6 Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Finnkinon verkkopalvelussa voit käyttää useimpia palveluita rekisteröitymättömänä käyttäjänä. Näytöslippujen ostaminen on mahdollista kirjautumatta palveluun; tällöin liput ja kuitin sisältävä ostonvahvistus toimitetaan ostoskorivaiheessa syötettävään sähköpostiosoitteeseen. Näytöslippujen varaaminen, sarjalippuostot sekä mahdolliset muut verkkokaupan palvelut edellyttävät rekisteröitymistä.

Rekisteröityessään käyttäjä valitsee salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla voi kirjautua palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.

Käyttäjän on huolehdittava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja hän on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä. Jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa ovat paljastuneet tai niitä käytetään väärin, käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Finnkinoon. Finnkinolla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Finnkinolla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa. 

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Finnkinolle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden ehtojen vastaisesta käyttäjän toiminnasta. Käyttäjä vapauttaa Finnkinon ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän palvelun käytöstä.

7 Linkit

Palvelu saattaa sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Finnkino ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä, eivätkä ne ole millään lailla Finnkinon hallinnassa. Finnkino ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. 

Käyttäessään ulkopuolisille sivustoille johtavia linkkejä, käyttäjä siirtyy pois palvelusta, ja käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista. 

Ulkoisen linkin, jota kautta käyttäjä pääsee siirtymään tähän palveluun, tulee viitata suoraan palvelun pääsivulle, ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Finnkinon maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Finnkinon toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Finnkinon tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit palveluun eivät osoita mitään Finnkinon ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

8 Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset ovat Finnkinon tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Finnkinolle tai sen yhteistyökumppaneille. Finnkino ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

9 Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Finnkino pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä hyväksyy ehtoihin tehdyt muutokset.

Finnkino voi sisällyttää palveluun ilmoituksia. Finnkino voi myös lähettää käyttäjälle palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Finnkino on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta huolimatta.

10 Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyydet

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.