Finnkinon asiakasrekisterin rekisteriseloste 

 Suoramarkkinointirekisterin rekisteriselosteeseen

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Finnkino Oy (”Finnkino”)
Y-tunnus: 0647239-1
Osoite: Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
Puhelin: (09) 131 191
Faksi: (09) 853 2183

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot

Tiina Hovi, Finnkino Oy. Yhteydenotot osoitteeseen www@finnkino.fi.

Rekisterin nimi

Finnkinon asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Finnkinon asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Finnkinon asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen ja personointiin, asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, analysointiin ja ylläpitoon, kuten asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin, laskutukseen sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun kehittämiseen.
Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Finnkinon ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja Finnkinon huolella valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi rekisteröidystä luotujen profiilien avulla. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Finnkinon käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi 
 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • Ikä/syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. käyttäjätunnus ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin, tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot, palautteet, reklamaatiot)
 • Laskutus- ja perintätiedot
 • Asiakkaan antamat kiinnostustiedot  
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

 
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Finnkinon verkko- ja mobiilipalvelut sekä Finnkinon sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Finnkinon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Finnkinon yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen

Tietoja voidaan Finnkinon harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Finnkinon yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Finnkinon asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Finnkinon käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Finnkino myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää Finnkinon valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja Finnkinon lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Finnkino voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen. 

Tietoturva

Asiakasrekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu erilaisin teknisin ratkaisuin luvattoman pääsyn ja tietojen tuhoutumisen estämiseksi. Kaikki henkilötiedot on tallennettu palomuurein suojatuille servereille.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Finnkinoon.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Finnkinoon.

Rekisteriselosteen muuttaminen

Finnkino kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Finnkino suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Finnkinon suoramarkkinointirekisterin rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Finnkino Oy (”Finnkino”)
Y-tunnus: 0647239-1
Osoite: Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki
Puhelin: (09) 131 191
Faksi: (09) 853 2183

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteystiedot

Tiina Hovi, Finnkino Oy. Yhteydenotot osoitteeseen www@finnkino.fi.

Rekisterin nimi

Finnkinon suoramarkkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Finnkinon suoramarkkinointirekisterin henkilötietoja käsitellään palveluiden tuottamiseen ja personointiin, asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, analysointiin ja ylläpitoon, kuten asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Henkilötietoja käsitellään myös liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, tilastointiin sekä palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun kehittämiseen. Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Finnkinon ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja Finnkinon huolella valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi rekisteröidystä luotujen profiilien avulla. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Finnkinon käyttötarkoitusten kanssa.

Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi 
 • Sähköpostiosoite
 • Ikä/syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Asiakkaan antamat kiinnostustiedot  
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeen tilaus), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen) sekä suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Finnkinon uutiskirjeen tilauslomakkeella sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Finnkinon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Finnkinon yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen

Tietoja voidaan Finnkinon harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Finnkinon yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Finnkinon asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Finnkinon käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Finnkino myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää Finnkinon valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja Finnkinon lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoturva

Suoramarkkinointirekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu erilaisin teknisin ratkaisuin luvattoman pääsyn ja tietojen tuhoutumisen estämiseksi. Kaikki henkilötiedot on tallennettu palomuurein suojatuille servereille.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Finnkinoon.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä Finnkinoon.

Rekisteristä poistaminen

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa uutiskirjetilauksensa ja/tai suoramarkkinointilupansa palvelun omat tiedot –osiossa tai ottamalla yhteyttä Finkinoon sähköpostitse www@finnkino.fi. Kunkin lähetetyn uutiskirjeen, tekstiviestin tai muun kaupallisen viestin lopussa on linkki jonka välityksellä rekisteröity voi peruuttaa markkinointiluvan.

Rekisteriselosteen muuttaminen

Finnkino kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Finnkino suosittelee rekisteröityjä tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.